Zorg voor Jeugd: Samenwerken in de jeugdhulpverlening

Jongeren

Zorg voor Jeugd: Samenwerken in de jeugdhulpverlening

Met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd signaleren we problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar en coördineren we de zorg.

Wat is het?

Het systeem Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel om problemen bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar zo snel mogelijk op het spoor te komen en er vervolgens met alle betrokkenen (hulpverleners, leerkrachten, huisarts e.d.) voor te zorgen dat de ondersteuning beter op elkaar wordt afgestemd.

Hoe werkt het?

Zorg voor Jeugd Groningen (kortweg ZvJG), brengt signalen van professionals bij elkaar en informeert die professionals over hun betrokkenheid bij een kind of jongere. Dankzij ZvJG blijft elk kind of jongere in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Het systeem bevat geen informatie over wat voor zorgen er zijn, de inhoudelijke informatie is alleen bekend bij de instelling / organisatie waar het kind of de jongere met zijn probleem en of hulpvraag bekend is. In het systeem staan alleen algemene gegevens (de zogenaamde NAW-gegevens), geboortedatum en BSN-nummer. Bij een geheim adres is ook het adres niet zichtbaar.

Privacy

Een professional kan zonder toestemming van een jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger een signaal afgeven in ZvJG. Dit kan als de professional een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de in de wet genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. De jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet wel worden geïnformeerd over het feit dat een signaal wordt gegeven in ZvJG.

Als je het niet eens bent met de registratie in ZvjG

Professionals die met kinderen en gezinnen werken, hebben een wettelijke meldingsplicht. Mocht je het als ouders niet eens zijn met de registratie in ZvJG, dan kun je contact opnemen met de gemeente waar je kind staat ingeschreven. Vraag dan naar de beleidsambtenaar jeugdbeleid.

 

 

Hulp nodig of vragen?